خانم دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده

Dr. Marzieh Razavizadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (348417)

5
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی