آقای دکتر باقر کرد

Dr. Bagher Kord

دانشیار دانشکده : اقتصاد،مدیریت و حسابداری دانشکاه سیستان و بلوچستان

Researcher ID: (319697)

39
11
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی