آقای دکتر هادی فرهادیان

Dr. Hadi Farhadian

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308081)

22
6
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی