ارزیابی روشهای SGR و TIC در رده بندی میزان نشت آب به تونلهای شهری؛ مطالعه موردی: تونل خط 2 مترو تبریز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 985

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC05_216

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

چکیده مقاله:

پدیده نشت آب به فضاهای زیرزمینی در حال حفر از جمله تونلها، یکی از مهمترین مسائلی میباشد که خسارتهای مالی و جانی فراوانی میتواند به همراه داشته باشد. از اینرو ضروری است تا میزان نشت آب به درون تونل تخمین و در طراحی تونل مد نظر قرار گیرد. روشهای رده بندی SGR و TIC با در نظر گرفتن پارامترهای هیدروژئولوژیکی و زمینشناسی مهندسی برای تخمین کمی و کیفی میزان نشت آب در مسیر تونل به کار میروند. در این مقاله ابتدا با روشهای مذکور مسیر تونل از دیدگاه خطر نشت آب زیرزمینی رده بندی شده و سپس با استفاده از روش تحلیلی التانی مقایسه گردیده اند. بر اساس نتایج حاصل از معادله التانی میزان نشت در مسیر تونل به طور میانگین 0/01 لیتر بر ثانیه بر متر محاسبه گردید که نتایج روش SGR که میزان نشت را در بازه 0/04-0 لیتر بر ثانیه بر متر تخمین زده با آن مطابقت دارد و این در حالی است که روش TIC میزان نشت را در بازه 61-11 لیتر بر ثانیه بر متر تخمین زده و با نتایج معادله التانی همخوانی ندارد.

نویسندگان

آرش نیک ور حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هادی فرهادیان

دانشجوی دکتری، دانشکده معندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همایون کتیبه

استادیار، دانشکده معندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر