پهنه بندی کیفی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش کریجینگ در محیط GIS

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM01_096

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1399

چکیده مقاله:

در طبقه بندی آبهای آبیاری علاوه بر تعیین خواص شیمیایی آب، خواص مختلفی از قبیل جنس خاک، وضع آبکشی زمین، مقدار آب آبیاری، درجه حرارت محیط، عناصر شیمیایی موجود در خاک و همچنین نوع گیاه مورد کشت را باید موردمطالعه قرارداد. یکی از طبقه بندیهای بسیار متداول، طبقه بندی بر اساس دیاگرام ویلکوکس است که بر پایه دو عامل هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم شکلگرفته است. هدف از این مطالعه ارائه پهنه بندی کیفی آبخوان دشت بیرجند بهمنظور اصلاح الگوی کشت متناسب باکیفیت آب کشاورزی است. ازاینرو، سعی شده است که با استفاده از روش کریجینگ در محیط GIS، نقشه های پهنه بندی منطقه موردمطالعه تهیه گردد. بدین منظور با استفاده از روش میانگین وزنی برای توزیع متغیرهای دیاگرام ویلکوکس، نقشه های هیدروگراف معرف، خطوط هم افت، جهت جریان، جذب سدیم، خطوط هم کلر و شوری آب تهیه گردید. نتایج نشان میدهند که افزایش میزان هدایت الکتریکی به دلیل افزایش بیرویه نقاط تخلیه از آبخوان دشت بیرجند است، از طرفی نقاط دارای EC بالا، نشان دهنده ی نقاط تمرکز جمعیتی و یااحتمالا مرتبط با آبشویی اراضی کشاورزی و فاضلابهای شهری هستند.

نویسندگان

امیرحسین حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

هادی فرهادیان

عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

کمیل کاهنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان