آقای دکتر آرش امینی

Dr. Arash Amini

استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186102)

41
14
3
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی