آقای دکتر منصوره قبادی پور

Dr. Mansureh Ghobadi Pour

دانشیار- دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی، گرگان، ایران

Researcher ID: (305841)

4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران