آقای علیرضا نجفی

Alireza Najafi

معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182686)

51
7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی