مقالات فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 65