آقای دکتر کاوه مهرانی

Dr. Kaveh Mehrani

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Researcher ID: (331780)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.