آقای دکتر مسعود عزیز خانی

Dr. Masoud Azizkhani

دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه استرلیا، کنبرا، استرالیا

Researcher ID: (331781)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.