فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

Public Sector Accounting & Budgeting

فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی طی پروانه انتشار به شماره 87097 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس تفاهم نامه منعقده به شماره 15188 با همکاری سازمان حسابرسی منتشر می شود.

نشریه به ترویج و انتشار پژوهش های نوین در موضوعات حسابداری بخش عمومی، دولتی و مباحث بودجه می پردازد. نشریه مقالاتی را می پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن ها انجام شده باشد، هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی های افراد حرفه ای در زمینه تجارب سایر کشورها در حسابداری بخش عمومی نیز استقبال می کند. مقالات مروری و ترجمه ای در صورتی که حاوی پیام علمی جدید و یا بررسی مباحث نوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و دولتی باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می رسد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات