آقای احمد خدامی پور

Ahmad Khodami pour

دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185464)

107
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی