مقالات مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، دوره 17، شماره 60