مقالات مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، دوره 14، شماره 49