مقالات مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، دوره 19، شماره 67