مقالات مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، دوره 16، شماره 57