مقالات فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 5، شماره 11