مقالات فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 35، شماره 4