مقالات فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 38، شماره 3