مقالات فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 3، شماره 4