مقالات فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 2، شماره 2