مقالات نشریه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 4، شماره 4