مقالات نشریه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 14، شماره 3