مقالات پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 19، شماره 5