آقای دکتر مرتضی افشاری

Dr. Morteza Afshari

استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185322)

3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی