مقالات فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 10، شماره 39