آقای پروفسور محمدحسین کریم

Prof. Mohammadhosein Karim

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180225)

12
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی