مقالات دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره 7، شماره 1