مقالات مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر، دوره 7، شماره 1