مقالات دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)، دوره 11، شماره 38