مقالات فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 4، شماره 2