آقای دکتر مرتضی بحرانی

Dr. Morteza Bohrani

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179923)

1
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی