کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1293 مقالهکل صفحات: 18485درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 1031کل دریافت مقالات: 60101کل نمایش مقالات: 2506289متوسط استناد مقاله: 79.74کل نویسندگان: 3004
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 15 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 12 اسفند 1383استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1385مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 127
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 900
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 222985
تعداد دریافت مقاله: 4415
تعداد ارجاعات: 101

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 14 اسفند 1384استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1384مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 117
تعداد کل صفحات: 1561
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 440951
تعداد دریافت مقاله: 13389
تعداد ارجاعات: 296

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 10 اردیبهشت 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1385مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 1471
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 341361
تعداد دریافت مقاله: 7166
تعداد ارجاعات: 48

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 29 مرداد 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1386مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 369
تعداد کل مقالات: 162
تعداد کل صفحات: 2213
تعداد مقاله کامل: 162
تعداد نمایش مقالات: 517400
تعداد دریافت مقاله: 11071
تعداد ارجاعات: 221
مقالات برتر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 20 مرداد 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1388مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 365
تعداد کل مقالات: 160
تعداد کل صفحات: 2116
تعداد مقاله کامل: 160
تعداد نمایش مقالات: 376853
تعداد دریافت مقاله: 9550
تعداد ارجاعات: 186
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 26 دی 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1389مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 330
تعداد کل مقالات: 133
تعداد کل صفحات: 1920
تعداد مقاله کامل: 133
تعداد نمایش مقالات: 274821
تعداد دریافت مقاله: 7561
تعداد ارجاعات: 127

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 14 دی 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت پروژه ایران تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 305
تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل صفحات: 1851
تعداد مقاله کامل: 127
تعداد نمایش مقالات: 116888
تعداد دریافت مقاله: 309
تعداد ارجاعات: 49
مقالات برتر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 15 آبان 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت پروژه ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 19 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 24 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 218
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات: 1272
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 48980
تعداد دریافت مقاله: 1405
تعداد ارجاعات: 3

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 24 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 1483
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 68769
تعداد دریافت مقاله: 2427
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 8 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 159
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 923
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 31962
تعداد دریافت مقاله: 1038
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 5 اسفند 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 162
تعداد کل مقالات: 69
تعداد کل صفحات: 949
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 35389
تعداد دریافت مقاله: 988
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

روز برگزاری: 15 تیر 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 154
تعداد کل مقالات: 59
تعداد کل صفحات: 1060
تعداد مقاله کامل: 59
تعداد نمایش مقالات: 26517
تعداد دریافت مقاله: 716
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

روز برگزاری: 24 بهمن 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
پژوهشگران ارائه کننده: 111
تعداد کل مقالات: 48
تعداد کل صفحات: 766
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 3413
تعداد دریافت مقاله: 66
تعداد ارجاعات: 0