بررسی استفاده از مدیریت پروژه چابک در پروژه های ساختمانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 329

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC16_045

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

امروزه با رشد چشمگیر رقابت و تغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط پروژه ها، سازمان ها به منظور کسب مزایایرقابتی در رسیدن به اهداف خود و همچنین تحقق اهداف و الزامات مد نظر کارفرما به دنبال روش های موثرتر بهجهت مدیریت پروژه ها می باشند. استفاده از رویکرد مدیریت پروژه چابک در سال های اخیر در صنایع مختلف رشدبه سزایی داشته است. دلیل استقبال از این روشها در مقایسه با روش های سنتی و آبشاری، تغییرات زیاد محدودهپروژه ها و چابکی در همسو شدن با موقعیت های زودگذر کسب و کاری می باشد. رویکردهای مدیریت پروژه چابکبه عنوان یک پاسخ در شرایط عدم قطعیت در صنایع مختلف در حال استفاده می باشند. در این مقاله به بررسیاستفاده از روشهای مدیریت پروژه چابک در پروژه های ساختمانی و مدلهای پیشین ارائه شده در این زمینهپرداخته شده است. مرور مطالعات پیشین این موضوع را نشان می دهند که روشهای چابک در پروژه های ساختمانیدر حال استفاده و اجرا بوده و اثر بخشی آنها نیز از طرق مختلف به اثبات رسیده است. از اثرات مهم استفاده ازروشهای چابک، کاهش سلسله مراتب غیرضروری و فرآیندهای دست و پا گیر، افزایش کار واقعی به جایبرنامه ریزی های غیر واقعی، کاهش زمان های کاری و افزایش رضایت مشتری، می باشند.

نویسندگان

امیرمسعود شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

امیرحسین خامنه

دکترای مدیریت پروژه و ساخت، مدیر تحقیق و توسعه و دانش، بخش نفت و گاز، شرکت مپنا