دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین

Journal of New intellectual research

لزوم توسعه و تعمیق اندیشه دینی در عصر حاضر، به ویژه در مواجهه با هجوم جلوه‌های گوناگون اندیشه غربی که سست کردن بنیان‌های اعتقادی جوامع بشری را هدف گرفته است، اصلی اساسی در تاسیس و توسعه جامعه و تمدن اسلامی می‌باشد.
بدون ‌شک فلسفه و کلام در تمام وجوه مختلف خود به عنوان یکی از استوارترین بنیان‌های اندیشه، نقشی پررنگ را در این زمینه ایفا می‌نمایند.
در این مسیر طرح، تبیین و نقد و بررسی دیدگاه‌های نوین متفکران در حوزه‌های مذکور (فلسفه و کلام) ضرورتی انکارناپذیر است که نه تنها به ایجاد پایگاهی برای ایجاد و گسترش اندیشه نوین اسلامی کمک خواهد نمود، بلکه راه را بر بسیاری از تجاوز‌های فکری و اعتقادی نیز خواهد بست. در همین راستا پژوهشکده اسلام تمدنی به انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین در محورهای ذیل اقدام نموده است که تاکنون دو شماره از آن به زیور طبع آراسته شده است.

به اطلاع تمام اساتید، پژوهشگران و دانش‌پژوهان می‌رساند دو فصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین به استناد مصوبه ۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷.۰۶.۲۴ شورای عالی حوزه‌های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه ۹۰ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۰۶ از شماره نخست حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.