ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

دوفصلنامه علوم ادبی

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ« داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿّﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ«، ﮔﺴﺘﺮش، ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﮥ زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮥ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮ در ﻋﺮﺻﮥ »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ« اﺳﺖ. »ﻋﻠﻮم و داﻧﺶﻫﺎی ادﺑﯽ« از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه و ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ«، اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﭙﺮدازد، در ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺮﯾﺎت ادﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ازﯾﻨﺮو اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ﺑﺮآن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ادب دوﺳﺘﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد:

۱. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞِ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
۲. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺟﻮه زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ. 
۳. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آﻫﻨﮓ ﺷﻌﺮ در آﺛﺎر ادﺑﯽ.
۴. ﻧﻘﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎب دﺳﺘﻮر اﻣﺮوز و ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
۵. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
۶. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
۷. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ، اﻧﻮاع ادﺑﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ، زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ادﺑﯿﺎت در ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ

 

تاریخ ثبت ژورنال: 3 دی 1396 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 6,939

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

اطلاعات مجله

دوفصلنامه علوم ادبی

literary science Journal
موضوعات تحت پوشش: ادبیات
زبان ژورنال: فارسی
صاحب امتیاز: داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ
ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: 2476- 417
شاپای الکترونیکی: 2476 - 4
سال شروع انتشار: 1385
محل انتشار: قم- ایران
کداختصاصی ژورنال: JR_LSJ

اطلاعات علم سنجی مرکز ناشر ژورنال

نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 3537
در بخش رتبه بندی دانشگاه های ایران می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

جستجوی پیشرفته در مقالات این ژورنال

اطلاعات تماس با مجله

آدرس دفتر نشریه:: ﻗﻢ، ﺑﻠﻮار اﻟﻐﺪﯾﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿّﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ.
کدپستی: 3716146611
تلفن: 02532103659
ایمیل: maoadabi@gmail.com
ایمیل: jls@qom.ac.ir
وبسایت: http://jls.qom.ac.ir/

به اشتراک گذاری

اعتبار ژورنال

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این ژورنال تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود
مقالات نمایه شده درنظام رتبه بندی دانشگاهها و پژوهشگاههامورد تحلیل قرار میگیرد.

ساختار سازمانی

مجلات مرتبط

کنفرانسهای مشابه

پشتیبانی