دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی

Journal Of Islamic Knowledge Management

فصلنامه مدیریت دانش اسلامی، به منظور واکاوی مسئله مدیریت دانش اسلامی در فضای علمی  و فراخوانی نخبگانی، جستجوی راه هایی به سوی مدیریت  دانش اسلامی به وجهی قاعده مند و مبتنی بر روشی علمی و توسعه، ترویج و انتشار آن، نشریه مدیریت دانش اسلامی، در فضای مجازی، اقدام به انتشار مقالات در سه حوزه اصلی مدیریت اطلاعات و دانش شناسی ، داده کاوی در دانش های اسلامی و شبکه اصطلاحات و واژگان علوم اسلامی در سطح علمی پژوهشی می نماید.

بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، مدیران و برنامه ریزان، طلاب و دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق فرم دریافت مقاله، ارسال نموده تا با ذکر نام نویسنده (گان) منتشر گردد.

شرایط پذیرش مقاله
 ۱ - مقاله در جایی چاپ و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
۲ - مقاله ارسالی تحقیقی و حاصل کار نویسنده (گان) باشد.
۳ - مقالات در ارتباط با حوزه تخصصی نشریه باشد.

این نشریه، با مجوزشماره ۹۳/۲۸۰۹۱، مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.