مقالات فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، دوره 13، شماره 52