مقالات فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار، دوره 2، شماره 2