مقالات فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار، دوره 5، شماره 15