مقالات فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار، دوره 3، شماره 8