مقالات فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار، دوره 7، شماره 23