انتشار مقالات چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

شنبه، 7 تیر، 1399
انتشار مقالات چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
مقالات چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط مرکزهمایش ها وکنفرانس های فراز اندیشان بوعلی سینا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار شده است.در این رویداد ۱۱ مقاله شامل ۱۰۵ صفحه ارائه شده است.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی به صورت زیر می باشد:

1. برسی مقدار بهینه پلی اکریل آمید برای کنترل رواناب در مراتع دست نخورده


2. اثر کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر دار بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ذرت رقم سینگل کراس 500 (.Zea mays L)


3. بررسی زغالگیری از درختان مسن و باد افتاده در جنگل های زاگرس میانی از نظر مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای بسطام شهرستان الشتر)


4. تاثیر فیلم های بسته بندی سه جزئی حاوی سینامالدهید نانوکپسوله شده بر ویژگی های فیزیکی


5. بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی


6. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر تربچه تحت شرایط شوری


7. بررسی اثر محلول پاشی سیلیسیم و بور بر دمای کانوپی و وزن خشک بوته (بیوماس) در گیاه دانه روغنی گلرنگ تحت شرایط مختلف تنش آبی


8. Four new records for flat wasps from Iran (Hymenoptera: Bethylidae)


9. Six new records for dragonflies and damselflies from Iran (Odonata)


10. بررسی اثرات کود های ارگانیک (آلی) بر رشد گیاهان فضای سبز (گل داوودی و خورشیدی)


11. تهیه نقشه شوری خاکهای مزارع شهرستان شبستر