تهیه نقشه شوری خاکهای مزارع شهرستان شبستر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 970

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO04_011

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

با پس روی آب دریاچه اورمیه، یکی از مشکلات جدی اینامر، تهدید اراضی زراعی حاشیه دریاچه به شور شدن خاک ها می باشد؛ بهنحویکه با خشک شدن آب دریاچه، نمک های به جا مانده از تبخیر آب، به طرق گوناگونی می تواند به خاک های اراضی زراعی حاشیهاین دریاچه اضافه شود. به منظور بررسی میزان شوری خاک و ارائه راهکار جهت مدیریت ویژه، از اراضی زراعی شهرستان شبستر،نمونه برداری به صورت شبکه منظم در 520 نقطه و از عمق 30-0 سانتیمتر سطح خاک انجام و نمونه ها جهت تجزیه پارامتر (EC(e به آزمایشگاه خاک ارسال شدند. برای تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های بهدست آمده، نرم افزار 2Ver) Arc GIS؛ 10) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهد میزان (EC(e خاک ها مابین 37/68-0/47 دسی زیمنس بر متر متغیر می باشد. براساس نقشه شوری خاک، خاک های منطقه مورد مطالعه در 5 کلاس محدوده شوری 4- 0/47 ((S(0)؛ 8-4 ((S(1)؛ 16-8 ((S(2)؛ 32-16 ((S(3) و 37/68-32 ((S(4) دسی زیمنس بر متر قرار گرفتند که تنها 29/1 درصد اراضی در کلاس شوری (S(0 (بدون محدودیت) می باشند. مطالعات نشان میدهد که در صورت عدم استفاده از مدیریت ها و راهکارهای ویژه برای مقابله با افزایش شوری خاک ها و استفادهبهینه از اراضی شور، بسیاری از این اراضی زراعی در سال های نه چندان دور غیر قابل کشت و زرع خواهند شد که به این منظور دراین تحقیق سعی شده با تهیه نقشه شوری خاک نسبت به استفاده حداکثر از اراضی شور و جلوگیری از روند صعودی فراگیری شوریاقدام کرد.

نویسندگان

بهزاد محمدحسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسیخاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اصغر فرج نیا

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

فرشید پاشائی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

حسین رضائی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز