اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر تربچه تحت شرایط شوری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 632

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO04_006

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

عدم جوانه زنی بذر و استقرار مطلوب گیاه یکی از مشکلات کشاورزان در مناطق شور می باشد. پیش تیماربذر به عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاه به ویژه در شرایط نامطلوب مطرح می باشد. به منظوربررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر افزایش تحمل به تنش شوری در بذور تربچه آزمایشی طراحی وانجام شد. در این آزمایش بذرهای تربچه پس از خیساندن در محلول های 0، 1 و 2 میلی مولار سالیسیلیکاسید به مدت 20 ساعت، جهت جوانه زنی در شرایط تنش شوری، به ظروف پتری حاوی 10 میلی لیترمحلول کلرید سدیم با غلظت های 0؛ 50؛ 100؛ 150؛ 200 و 250 میلی مولار منتقل شدند. پس از جوانه زنی درصد و سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش شوریفاکتورهای ارزیابی شده، به طور معنی دار کاهش یافتند و بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و طولگیاهچه در تیمار شاهد و کمترین آنها در غلظت 250 میلی مولار نمک مشاهده گردید. همچنین نتایج نشاندادند که سالیسیلیک اسید هم در تیمار شاهد و هم در تیمارهای تحت تنش شوری تاثیر مثبتی بر جوانه زنیداشته و سبب افزایش جوانه زنی شده است. کابرد سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار بیشترین تاثیر رابر فاکتورهای ارزیابی شده، داشت.

نویسندگان

اختر زند

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۲۰ تهران

نیکو نیکبخت

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۲۰ تهران

مهدی شیروانی

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۲۰ تهران

حسن کریمی

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۲۰ تهران