برسی مقدار بهینه پلی اکریل آمید برای کنترل رواناب در مراتع دست نخورده

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO04_001

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به منظور دستیابی به مقدار بهینه مواد سوپرجاذب درعرصه های طبیعی برای کنترل رواناب، در مراتع دست نخوردهتپه عباس آباد واقع در غرب شهر همدان به وسیله دستگاه باران ساز صورت گرفت . محل اجرای آزمایش در 48 درجه و 28 دقیقهطول شرقی، 34 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع 1860 متر از سطح دریا قرار دارد. با توجه به نمونه برداری از خاک محلآزمایش و تجزیه آزمایشگاهی آن، بافت خاک محل، لوم سیلتی بوده است. شیب محل آزمایش با تراز یابی، 8 درصد تعیین شد.این تحقیق در قالب طرح آزمایش صحرایی، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کام ا ل تصادفی با 3 تکرار، انجام شد.فاکتورها شامل سه سطح مختلف پلی آکریل آمید 50، 75، 100 کیلوگرم در هکتار و با شدت بارش 25 میلیمتر بر ساعت اجرا گردید.کاربرد پلی اکریل امید کاهش معنادار در حجم رواناب در تمامی سطوح پلی اکریل امید نسبت به سطح شاهد را در پی داشت. بامقایسه نسبت کاهش حجم رواناب در سطوح مختلف کاربرد پلی اکریل امید مقدار بهینه این مواد برای استفاده در عرصه های طبیعیبه منظور کاهش و کنترل رواناب مقدار کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. با کاهش رواناب مقدار نفوذ آب در خاک افزایشیافته و همچنین از فرسایش خاک مراتع نیز جلو گیری به عمل می آید که نتیجه این پروسه حفظ و احیاء پوشش گیاهی مراتع وکمک به حفظ محیط زیست گیاهی و جانوری می باشد.

نویسندگان

احمد مرادی

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

صفر معروفی

استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان