بررسی اثر محلول پاشی سیلیسیم و بور بر دمای کانوپی و وزن خشک بوته (بیوماس) در گیاه دانه روغنی گلرنگ تحت شرایط مختلف تنش آبی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO04_007

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

تنش خشکی یکی از عوامل موثر در کاهش عملکرد گیاهان زراعی میباشد. در این تحقیق اثرات محلول پاشی با سیلیس و بور در مراحل مختلف رشدی درگلرنگ زراعی در شرایط مختلف رطوبتی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مزرعه ای بصورت کرتهای دو بار خرد شده با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل دو سطح آبیاری نرمال و شرایط دیم، فاکتور فرعی شامل 5 سطح محلول پاشی با سیلیس و بور و فاکتور فرعی فرعی شامل دو رقم سینا و فرامانبود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش تاثیر معنی داری بر هردو فاکتور (دمای کانوپی و بیوماس) داشت. اثر محلول پاشی کود نیز بر هردو فاکتور معنی دار برآورد گردید. همچنین اثر رقم بر هیچکدام از صفات به صورت معنی دار مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی با سیلیس وبور در گیاه گلرنگ در هردو شرایط تنش آبی و آبیاری نرمال می تواند نقش مهمی در افزایش عملکرد داشته باشد.

نویسندگان

آرمان علیرمایی

کارشناسی ارشد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

سیاوش ذبیحی

کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی_باغبانی

رضا طالبی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

بابک پاساری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج