مقالات فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره 11، شماره 4 منتشر شد

دوشنبه، 1 اسفند، 1401
مقالات فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره 11، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره 11، شماره 4 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه پژوهشنامه بیمه (Journal of Insurance Reserch) توسط پژوهشکده بیمه به صورت فصلی از سال 1390 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 37، شماره 4 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. مطالعه تطبیقی جرم استفاده متقلبانه از مزایای بیمه ای درحقوق کیفری ایران و آمریکا


2. شناسایی ریسک مشتریان در بیمه بدنه خودرو و محاسبه حق بیمه تحریف یافته


3. بررسی ریزش مشتریان بیمه های زندگی با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی: یکی از شرکت های بیمه ایران)


4. ارائه الگوی پارادایمی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه: رویکرد داده بنیاد


5. مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمان دعوای زیان دیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵


6. شناسایی عوامل موثر بر آینده بیمه های اتومبیل ایران