آقای دکتر سید جلیل ساداتی رستمی

Dr. Seyed Jalil Sadati Rostami

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478181)

13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی